tegola.sk
Tegola Slovakia

profesionálne strešné
                a izolačné materiály

 
     Úvod Prečo Tegola? | Otázky a odpovede | Obchodné podmienky | Kontakt
     Šikmé strechy
     Ploché strechy
     Termoizolácie
     Spodné hyroizolácie
     Geosyntetika
     Zelené strechy
     Fotovoltaické strechy

šindle Master

Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia
Obchodné podmienky slúžia k tomu, aby obchodné vzťahy so zákazníkmi mali právne záväzný základ pre obe strany. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia občianskym zákonníkom, obchodným zákonníkom a týmito obchodnými podmienkami.

Predávajúci:
TEGOLA Slovakia, s. r. o.
Jakabova 39
821 04 Bratislava

Kupujúci:
Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba (ďalej len kupujúci) pri zahájení obchodného vzťahu poskytne predávajúcemu svoje kontaktné a osobné údaje. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne nešpecifikované týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. a v znení neskorších predpisov ďalej len ako Občiansky zákonník.

2. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Všetky údaje ktoré zákazník zadáva podliehajú ustanoveniam Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Prevadzkovateľom týchto stránok a súčastne spracovateľom osobných údajov v zmysle uvedeného zákona je spoločnosti Tegola Slovakia, s.r.o.. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Tegola Slovakia s.r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (poskytnutie mena, tel.č. a adresy).

3. Objednávanie tovaru
Zákazník si prostredníctvom stránok Tegola.sk zostaví objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, jeho množstvo, meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej (oprávnenej) za objednanie a prevzatie tovaru, miesto dodania a spôsob vykládky. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník jej odoslaním potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi. Na základe objednávky zašle predávajúci na e-mail zákazníka prehľad objednaného tovaru s uvedením jeho druhu, množstva a ceny.
Po odsúhlasení objednávky zákazníkom, prostredníctvom spätného telefonického hovoru, bude na jeho e-mail odoslaná výzva k úhrade, ktorá obsahuje zálohovú sumu, alebo celkovú cenu objednávky a prehľad o druhu, množstve tovaru a nákladoch na dopravu. Termín dodania bude so zákazníkom dojednaný telefonicky. Zaplatením zálohy alebo celej ceny zákazník záväzne potvrdzuje svoju objednávku a uzatvára tak s predávajúcim kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa uskutoční dodanie objednaného tovaru.

4. Storno objednávky
Objednávku je možné stornovať prostredníctvom spätného telefonického hovoru. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, tj. do doby zaplatenia zálohy alebo celej ceny. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu 80 percent z celkovej ceny tovaru. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo ak dôjde ku zvýšeniu ceny na strane dodávateľa vstupných surovín vo výrobe. V takomto prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalších postupoch. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú čiastku kúpnej ceny alebo zálohu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo podľa dohody odoslaná na adresu v najkratšom možnom termíne. Predávajúci je rovnako oprávnený stornovať objednávku, keď platba za tovar nebola prevedená v stanovenom termíne. Platba zo strany zákazníka sa považuje za riadne uhradenú v prípade, že je najneskôr v deň splatnosti (uvedený na faktúre) riadne pripísaná na účet predávajúceho.

5. Reklamácie
Reklamácie sú vybavované štandardným spôsobom v súlade s platnou legislatívou. Odporúčame zákazníkom venovať patričnú pozornosť prevzatiu tovaru s ohľadom na možné poškodenie a tým predísť prípadným nezrovnalostiam.

6. Platobné podmienky
Platba sa realizuje (po odsúhlasení podmienok objednávky, ceny za tovar, dopravu a termínu dodania) jedným z nasledujúcich spôsobov:
1. Prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho (účet v: Tatra Banka, a. s.),
2. Platba v hotovosti pri osobnom odbere zo skladu predávajúceho
3. Bankovým prevodom alebo vkladom 30 percent z celkovej sumy a zvyšok v hotovosti pri prebraní zásielky.
Cena je platná do doby splatnosti uvedenej vo výzve k platbe. Po tejto lehote splatnosti sa cena tovaru môže zmeniť. V prípade platby zo zahraničia je zákazník povinný uhradiť čiastku v eurách. Pri zadávaní platby je zákazník rovnako povinný uviesť svoj pridelený variabilný symbol (všetky poplatky súvisiace s prevodom hradí odosielateľ.)
Prostredníctvom zaznačenia v príslušnej kolónke objednávky je možné uplatniť si zľavu vo výške 2 % z celkovej ceny tovaru, a to pri platbe celej ceny vopred.

7. Dodacie podmienky
Tovar je expedovaný podľa možností výroby, dostupnosti produktov a prevozných možností predávajúceho a to v čo najkratšom možnom termíne po záväznom potvrdení objednávky kupujúcim. K záväznému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho dochádza po predchádzajúcom odsúhlasení termínu dodania, konečnej ceny, spôsobu a termínu dopravy, spôsobu a formy platby, a to uhradením kúpnej ceny alebo zálohy na účet predávajúceho. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na požadované miesto a jeho prevzatie kupujúcim. Tovar môže prevziať len osoba k tomu oprávnená alebo osoba poverená. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. Kupujúci je povinný previesť vyloženie tovaru vlastnými silami a prostriedkami v čo najkratšom čase. Ak kupujúci odmietne prevziať predmet plnenia bezdôvodne, predávajúci stornuje objednávku a spoločnosť kupujúcemu vráti 70 percent z celkovej ceny tovaru. Záloha vo výške 30 percent ostáva predávajúcemu ako náhrada za náklady spojené s vyexpedovaním tovaru. Ak kupujúci neprevezme predmet plnenia z dôvodu na jeho strane (napr. v dohodnutom termíne nie je na mieste dodania prítomný kupujúci alebo ním určená osoba alebo kupujúci nie je schopný uhradiť kúpnu cenu, poprípade nie je schopný zložiť tovar), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – hlavne druh a množstvo tovaru podľa priloženého dodacieho listu a neporušenosť obalu. Pokiaľ kupujúci bez výhrad potvrdí prevzatie zásielky podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nebude braný zreteľ.

8. Doprava
Dopravu tovaru zaisťuje predávajúci. Doprava do skladu v Grinave (okres Pezinok) je v cene tovaru. Cena za dopravu tovaru a manipuláciu s nákladom na inom mieste je stanovená podľa skutočne vynaložených nákladov v súlade s podmienkami dodávateľov alebo dopravcov, ktoré zaisťujú dodanie tovaru. Uvedené náklady na dopravu a manipuláciu sú zahrnuté do celkovej ceny objednávky, ktorá je uvedená vo výzve k platbe. V prípade, že je doprava tovaru objednaná s vykládkou a dopravou a bude zaúčtované v cene za dopravu aj vozidlo s hydraulickou rukou, kupujúcemu bude účtovaná vykládka i v prípade, že pri prevzatí tovaru samotnú vykládku odmietne a tovar vyloží vlastnými silami. V niektorých prípadoch môže byť doprava zaistená zdarma, napríklad pri väčšom množstve objednaného tovaru alebo keď je miesto vyloženia tovaru v blízkosti skladu. 
Pri odbere plne naloženého kamiónu môže byť cena za dopravu znížená, pokiaľ kupujúci splní tieto podmienky: 
1. odber v množstve plne naloženého kamiónu
2. jedno miesto vykládky na území SR.
3. príjazd na miesto vykládky po normálnej ceste
4. na mieste bude vykládka zaistená tak, aby jej doba nepresiahla 30 minút od príjazdu kamiónu
5. na mieste vykládky bude prítomná osoba oprávnená k prevzatiu tovaru.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list kupujúceho o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu a vrátený tovar doručený do skladu predávajúceho na náklady kupujúceho. Možnosť odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku tovaru upraveného na prianie kupujúceho či tovaru vyrobeného na objednávku(napr. Šindle Prestige Antique, Star, Gold, zateplenie špeciálnych rozmerov, a pod.).

10. Zákaznícka podpora
V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícií a v priebehu celého procesu obchodu Vám budeme nápomocní pri riešení prípadných problémov.

11. Reklamačný poriadok
Všeobecné podmienky reklamácie
Povinnosti kupujúceho:
Kupujúci je povinný si dodaný tovar dôkladne prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:
a) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: obchod@tegola.sk,
b) poštou na adresu prevádzkovateľa: Tegola Slovakia s.r.o. , Jakabova 39, 821 04
Kupujúci je povinný uviesť:
a) číslo objednávky,
b) doložiť doklad o vlastníctve tovaru (faktúra, daňový doklad, dodací list),
c) najvýstižnejší popis chýb a ich prejavov.
Povinnosti predávajúceho:
Predávajúci rozhodne o reklamácií najneskôr do 15 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Reklamácie vrátane odstránenia chyby budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

 Tegola Slovakia s.r.o. Copyright © 2010